VOLLEY HAASRODE LEUVEN

 

 

Inhoud

 

 1. Inleiding en wat je van de club mag verwachten
 2. Algemene gedragscode
 3. Wat verwachten we van spelers/speelsters ?
 4. Wat verwachten we van trainers en coaches ?
 5. Wat verwachten we van sportief coördinatoren ?
 6. Wat verwachten we van ploegafgevaardigden ?
 7. Wat verwachten we van bestuursleden ?
 8. Wat verwachten we van ouders van jeugdspelers/speelsters ?
 9. Naleving van de gedragscode

 


0.    Vooraf

In uitzonderlijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld Covid-19, kan een deel of het geheel van deze gedragscode ondergeschikt worden aan andere specifieke afspraken. In dat geval worden deze tijdelijke afspraken op de website van de club gepubliceerd, met de vermelding op welke afspraken van de gedragscode ze voorrang hebben en hoe lang dit geldt.

 

1.    Inleiding

Volleybal is een teamsport waarbij afspraken en teamspirit een belangrijk onderdeel vormen.

VOLLEY Haasrode Leuven heeft daarom een gedragscode opgesteld.

We willen een club zijn waar sporters niet alleen met het nodige plezier en met voldoening kunnen volleyballen op recreatief en topniveau maar ook met het nodige respect voor elkaar en voor hun omgeving.

Daarom hebben we een aantal gedragsregels die hierbij kunnen helpen. Ieder lid van onze vereniging wordt geacht deze gedragscodes te volgen: spelers en speelsters, beleidsmensen en sportieve staf. Ook ouders en familie van jeugdspelers/speelsters en vrijwilligers vragen we een inspanning hiervoor te leveren.

Je mag dan van de club verwachten dat ze zorgt voor:

 

 • Accommodatie voor trainingen en wedstrijden
 • Trainers en coaches en sportieve omkadering in het algemeen
 • Deelname aan de reguliere en bekercompetities en vergoeding van wedstrijdofficials
 • Deelname aan tornooien
 • In regel stellen met de richtlijnen van de volleybalbond
 • Verzekering
 • Wedstrijduitrusting
 • Organisatie van evenementen
 • Eventueel ledenvoordelen, zoals gunstige aankoopvoorwaarden bij sponsors of gratis toegang tot wedstrijden

 

2.    Algemene gedragscode

Er zijn een aantal basisafspraken die voor iedereen gelden.

 • Interne club communicatie
  • Ze gebeurt bij voorkeur mondeling of via e-mail of via het online-platform van de club
  • Alleen wie direct betrokken is, wordt aangesproken of aangeschreven
  • Ingeval van een tussenkomst van de ombudsman gelden bijzondere afspraken (zie ‘Ombudsman’)
  • In alle gevallen wordt de gedragscode
 • Niet-deelname aan geplande activiteiten
  • Of het nu over sportieve of niet-sportieve clubactiviteiten gaat, niet-deelname wordt steeds spontaan, persoonlijk en vooraf gemeld.
 • Elk lid en/of ouder (ingeval van minderjarige spelers) bezorgt zijn/haar persoonlijke gegevens aan de clubsecretaris, maar alleen deze gegevens die relevant zijn in het kader van het lidmaatschap van de Het betreft minimaal:
  • Voor- en familienaam
  • Adres
  • Geboortejaar
  • E-mail adres
  • Telefoonnummer
 • De club engageert zich om de privacy-regelgeving na te leven. De clubsecretaris kan persoonlijke gegevens dus slechts bezorgen aan de club manager of zijn/haar staf, aan de sportief manager of zijn/haar staf of aan de ombudsman, die op hun beurt de privacy- regelgeving respecteren:
  • Op gemotiveerd verzoek
  • Uitsluitend voor intern gebruik
  • Op een need-to-know basis
 • Respect is een hoeksteen van onze club:
  • Respect voor andere clubleden, vrijwilligers, sympathisanten door:
   • Elkaar op een gepaste manier te begroeten
   • Mee te helpen aan een omgeving en sfeer waarbinnen iedereen zich veilig en aanvaard voelt
   • Geen fysiek of verbaal geweld te gebruiken
   • Geen tabak of alcohol te gebruiken voor, tijdens en na clubactiviteiten in de sporthal of
   • Niet overmatig alcohol te gebruiken tijdens activiteiten ingericht door of onder de verantwoordelijkheid van de club
   • Geen soft- of harddrugs te bezitten, gebruiken of dealen voor, tijdens en na wedstrijden in de sporthal of kleedkamer of cafetaria of tijdens andere activiteiten ingericht door of onder de verantwoordelijkheid van de club
   • Het materiaal van de clubleden te respecteren
  • Respect voor de club door:
   • De club wil ten allen tijde haar grote waardering uitdrukken voor het spontaan engagement bij initiatieven en evenementen die tot doel hebben de club logistiek en financieel te steunen. Daar vaart iedereen wel bij. Ieder clublid probeert naar goed vermogen zoveel mogelijk deel te nemen aan de nevenactiviteiten van de club. Ze bevorderen de teamspirit!
 • De club wil ten allen tijde haar grote waardering uitdrukken voor het spontaan engagement bij initiatieven en evenementen die tot doel hebben de club logistiek en financieel te steunen. Daar vaart iedereen wel bij. Ieder clublid probeert naar goed vermogen zoveel mogelijk deel te nemen aan de nevenactiviteiten van de club. Ze bevorderen de teamspirit!

 

3.    Wat verwachten we van spelers/speelsters?

3.1 Algemeen

 • Respect geldt ook jegens de spelers/speelsters en begeleiding van de tegenstander, wedstrijd-officials, verantwoordelijken van de accomodatie en supporters.
 • Pestgedrag onder welke vorm of intensiteit ook of gelijk welke inbreuk op de persoonlijke integriteit, moet onmiddellijk, uitsluitend en rechtstreeks aan de ombudsman gemeld worden.
 • Sportieve zorgen, vragen, suggesties, frustraties en meningsverschillen bespreek je best binnen je eigen ploeg met je trainer/coach of de sportieve coördinator. Voor organisatorische of logistieke issues contacteer je je ploegafgevaardigde. Tenslotte kan je ook de ombudsman contacteren ingeval je een discrete en/of vertrouwelijke behandeling wenst.
 • Een speler/speelster die onder invloed van alcohol of drugs op de training of wedstrijd verschijnt, wordt door de trainer of coach geweerd van deelname aan de activiteit en kan eventueel uit de ploeg of zelfs de club gezet worden (zie “Naleving van de gedragscode”). Hetzelfde geldt in geval van fysiek en verbaal geweld.

3.2 Trainings- en wedstrijdcode

 • Voor de trainingen en wedstrijden
  • Verwittig je de trainer of coach zo snel mogelijk van een afwezigheid of te laat komen omwille van blessure of een andere reden.
  • Zorg je dat je tijdig aanwezig bent, zodat je kan helpen bij het klaar zetten van het terrein en de opwarming op het voorziene uur kan starten.
  • Ben je 5 minuten voor aanvang van de opwarming in sportoutfit in de zaal.
 • Tijdens trainingen en wedstrijden:
  • Wordt er met inzet gewerkt
  • Kan je pas vertrekken mits toestemming van de trainer of coach
  • Toon je respect voor elkaar en lach je ploeggenoten of andere clubleden niet uit als er iets niet lukt, maar blijf je aanmoedigen tot het wel lukt.
  • Voorzie je voor jezelf water/sportdrank in een afsluitbare fles of drinkbus door de club aangeboden.
  • Is het dragen van juwelen/sieraden die kwetsuren kunnen veroorzaken verboden.
 • Na trainingen en wedstrijden:
  • Helpt elke speler/speelster spontaan met het opbergen van het materiaal op de daartoe bestemde plaats.
  • Wordt alle afval opgeruimd. PMD-afval, zoals lege PET-flessen, wordt in de daartoe voorziene afvalcontainer gedeponeerd. Ander afval wordt in de vuilnisbakken achtergelaten.
  • Is douchen aanbevolen.
  • Worden de oefen- of wedstrijdruimte, de doucheruimte en de kleedkamer steeds proper achtergelaten. Er worden geen eigen of alcoholische dranken verbruikt in de kleedkamers.

 

 • Specifiek b.t.wedstrijden:
  • Breng altijd je identiteitskaart mee
  • Draag je wedstrijdkledij en zorg dat ze gewassen is. Bij officiële wedstrijden wordt de wedstrijd- en eventuele opwarmingskledij met de logo’s van de sponsors Ook tijdens activiteiten waar men als team de club vertegenwoordigt, wordt de kledij van de sponsor gedragen. Afwijkingen dienen aangevraagd te worden bij de club manager.
  • Respecteer de keuzes van je coach.
  • Geef geen kritiek op de eigen ploegmaats of coach, tegenspelers/speelsters, scheidsrechter of andere personen. Alleen de kapitein mag de wedstrijd-officials aanspreken en doet dit op een correcte manier.
  • Discussiëer niet met scheidsrechters, tegenstander of publiek.
  • Op de bank blijf je geconcentreerd, moedig je je ploegmaats aan en sta je steeds klaar om in te vallen.
  • Na elke wedstrijd geef je de tegenstanders en de scheidsrechter(s) een hand.
  • Na de wedstrijd ruim je alle afval rond het terrein op. Bij een thuiswedstrijd ook die van de bezoekende ploeg.

 

4.    Wat verwachten we van trainers en coaches?

4.1 Algemeen

 • Ze zorgen ervoor dat de spelers/speelsters de spelerscode nakomen.
 • Ze vermijden initiatieven die naleving van de spelerscode in gevaar brengen of onmogelijk maken.
 • Ze spreken ouders die de code niet naleven beleefd Dit gebeurt zeker niet op het terrein of in het bijzijn van supporters of andere ouders, maar in een bilateraal gesprek en in de hoogste mate van discretie. Indien gewenst kunnen ze de ombudsman inschakelen.
 • Ze dragen de verantwoordelijkheid over de jeugdspelers/speelsters. Dit betekent:
  • Dat ze jeugdspelers/speelsters niet zonder begeleiding achterlaten na een activiteit
  • Dat ze rekening houden met persoonlijke info van een jeugdspeler/speelster, die ze ook op vertrouwelijke basis behandelen.
 • Ze motiveren de spelers/speelsters op een positieve wijze en onthouden zich van denigrerende of kwetsende commentaren. In het geval van jeugdspelers/speelsters in het bijzonder houden ze rekening met de leeftijd, persoonlijkheid en omgeving van de speler/speelster.
 • Ze organiseren en stimuleren ploegactiviteiten die een goede ploegsfeer bevorderen.
 • In het geval van jeugdspelers/speelsters zijn ze ten gepaste tijde (na het maken van een afspraak) beschikbaar voor een gesprek met ouders, maar zeker niet onmiddellijk na een wedstrijd.
 • Ze respecteren de privacy van spelers/speelsters. In het geval van jeugdspelers/speelsters in het bijzonder:
  • Betreden ze de kleedkamer niet vooraleer alle spelers/speelsters de kleedkamer verlaten hebben.
  • Beperken ze hun communicatie tot wat nodig is voor een goede sportieve werking van de ploeg en gebeurt deze communicatie:
   • met de ploegkapitein
   • of in groep
   • of via een voor het seizoen met de ploeg afgesproken gemeenschappelijk en open kanaal of adres
 • Ze vormen de eerstelijns-detectie voor verwijzingen naar de

 

4.2 Trainingen en wedstrijden

 • Je zorgt ervoor dat de spelers/speelsters hun trainings- en wedstrijdcode naleven en vermijdt initiatieven die dit in gevaar kunnen Je geeft zelf het goede voorbeeld.
 • Je zorgt er ook voor dat elke training / wedstrijd degelijk voorbereid wordt.
 • Je bent voor aanvang van training / wedstrijden in sportieve outfit aanwezig in de zaal zodat je de spelers/speelsters kan ontvangen. Indien dit uitzonderlijk niet lukt, spreek je een vervangende trainer of sportief coördinator aan om dit te doen.
 • Indien je niet aanwezig kan zijn op een training of wedstrijd, zorg je zo snel mogelijk voor vervanging en meld je dit zo snel mogelijk aan je sportief coördinator. Indien geen vervanger gevonden wordt en de activiteit afgelast, verwittig je tijdig alle spelers/speelsters en/of Er wordt geen cascade-systeem toegestaan.
 • Specifiek in geval van een training, verwittig je bij een geplande of onvoorziene annulatie onmiddellijk de clubmanager.
 • Je zet mee het veld klaar en zorgt er na een training of wedstrijd voor dat het materiaal netjes door de spelers/speelsters opgeborgen wordt.

5.    Wat verwachten we van sportief coördinatoren?

 • Ze coördineren het sportieve beleid ten aanzien van een aantal ploegen of een Als dusdanig zijn ze de link tussen de sportief manager en de trainers en coaches. Dezelfde afspraken als voor trainers en coaches zijn van toepassing.
 • Samen met de sportief manager werken ze de sportieve visie van de club uit en leggen ze die voor aan het bestuur ter goedkeuring.
 • Samen met de sportief manager werken ze jaarlijks de sportieve planning voor het komende seizoen uit, met inachtname van de richtlijnen van de sportieve visie en leggen ze die voor aan het bestuur ter goedkeuring.
 • Ze zorgen ervoor dat trainers en coaches de gedragscode respecteren.

 

6.    Wat verwachten we van ploegverantwoordelijken?

6.1 Algemeen

 • De ploegverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de logistieke en organisatorische aspecten van een ploeg of meerdere ploegen en is hiervoor de link tussen de trainer / coach of desgevallend de sportief coördinator en de clubmanager.
 • Hij/zij zorgt er mee voor dat de gedragscode door de spelers wordt nageleefd en vermijdt initiatieven die het naleven van de afspraken door hem/haarzelf of de andere ploegleden bemoeilijken.

6.2 Wedstrijden

 • Je zet de tablet klaar voor de schrijver of traiber.
 • Je zorgt samen met de trainer / coach en spelers/speelsters dat het terrein klaar is voor de wedstrijd en dat na de wedstrijd alles wordt opgeruimd.
 • In het begin van het seizoen zorg je ervoor dat de wedstrijdkledij wordt uitgedeeld en na het seizoen dat deze terug wordt verzameld.
 • Je stelt eventueel een beurtrol op voor de ouders om de wedstrijd-outfit te wassen. Dit kan bijvoorbeeld door de volgorde van de shirtnummers te volgen.
 • Je stelt een beurtrol op voor de verplaatsingen in het kader van de uit-wedstrijden in samenspraak met de trainer.
 • Je verzorgt de logistieke en organisatorische communicatie waardoor alle nodige informatie vanuit het bestuur en het club management bij de ouders en leden terechtkomt (maar ook in omgekeerde richting).
 • Je meldt aan de clubmanager activiteiten die de ploeg wil ondernemen en vraagt of hij/zij geen bezwaren heeft.
 • Je stimuleert de trainer / coach om samen met de spelers/speelsters deel te nemen aan de activiteiten van de ploeg of de club of dat taken die door de clubmanager gevraagd zijn, correct worden uitgevoerd.
 • Je geeft adreswijzigingen, ongevalsaangifte en andere administratieve aangelegenheden door aan de secretaris.

 

7.    Wat verwachten we van bestuursleden?

 • Bestuursleden respecteren de afspraken van deze gedragscode.
 • Ze faciliteren de goede uitvoering ervan middels transparante communicatie en een duidelijke organisatie, zodat iedereen zijn/haar verantwoordelijkheden kent.
 • Ze beslissen in eer en geweten en in het belang van de club en de leden over maatregelen die:
  • De afspraken van deze gedragscode kunnen beïnvloeden.
  • Genomen moeten worden om deze gedragscode te doen naleven en uit te voeren.

 

8.    Wat verwachten we van de ouders van jeugdspelers/speelsters?

8.1 Algemeen

 • Je motiveert je dochter of zoon om deel te nemen aan de trainingen en wedstrijden en in de mate van het mogelijke kom je kijken naar de wedstrijden.
 • Je draagt in de mate van het mogelijke bij aan het vervoer bij uit-wedstrijden.
 • Aanwezigheid of een helpende hand bij wedstrijden of club-activiteiten wordt steeds gewaardeerd! Inlichtingen kunnen ten alle tijden genomen worden bij de clubmanager Roland Thonnon (tel: 0475/60.19.11, mailadres: thonnon@volleyhaasrodeleuven.be)
 • De volgende personen zijn je aanspreekpunt:
  • De trainer of coach of sportief coördinator voor vragen van sportieve aard, bij voorkeur rechtstreeks, discreet en op een serene manier en nooit op het wedstrijdterrein of in de cafetaria.
  • De ploegverantwoordelijke of clubmanager voor logistieke of organisatorische vragen.
  • De ombudsman/vrouw voor problemen, vragen of suggesties:
   • Van vertrouwelijke of bijzondere aard, waarbij discretie van groot belang is
   • Waarmee je ergens anders in de club niet terecht

De specifieke afspraken en modaliteiten vind je elders op de website van de club.

8.2 Wedsrijden

 • Er wordt voor, tijdens en na de wedstrijd niet gediscussieerd of negatieve commentaar gegeven op coaches, scheidsrechters, spelers/speelsters, tegenstander of Publiek. Men blijft steeds positief en supportert voor BDO Haasrode Leuven en niet tegen de andere ploeg.
 • Kijk niet alleen naar de score/uitslag, maar naar de geleverde inspanningen, benader elke speler/speelster steeds positief!
 • Men geeft geen aanwijzingen aan de eigen ploeg, daar zijn de coaches voor.

 

9.    Naleving van de gedragscode

Voor een goede club- en ploegwerking is het belangrijk dat bovenstaande gedragscodes nagekomen worden.
Bij niet naleving van de regels/afspraken zijn de volgende maatregelen mogelijk

 • Een mondelinge commentaar aan de speler/speelster en bijkomend de ouders ingeval van jeugdspeler/speelster.
 • Uitsluiting van 1 of meerdere trainingen en/of wedstrijden.
 • Uitsluiting uit de club.

De beslissing wordt genomen na het horen van alle betrokken partijen in een ad hoc overleg van clubvoorzitter (of een lid van het kernbestuur), clubmanager, sportief manager en ombudsman. Zowel het initiatief van deze vergadering als de communicatie aan de betrokkene komt toe aan één van hen.

 

Door aansluiting als lid of trainer van de club verklaart men de charter van Volley Haasrode Leuven te hebben gelezen en gaat men volledig akkoord om deze stipt na te leven.

De charter is beschikbaar op de site : www.volleyhaasrodeleuven.be of kan in papieren formaat aangevraagd worden bij de manager.

 

Deze gedragscode is opgemaakt in overleg tussen bestuur, de sportieve cel en de ombudsman. We hopen van alle VHL-leden en symphatisanten maximale steun in het beleven en naleven er van.

Volley Haasrode Leuven wil een warme club zijn, waar iedereen zich thuis voelt, met de nodige kwaliteitsopleiding en met een professionele uitstraling in de kleine dingen die men uitvoert.

We hopen samen met jullie dat we elk seizoen veel speelplezier en successen mogen beleven.

 

Het bestuur van Volley Haasrode Leuven

Affiches

© website powered by Twizzit.com